OpEurekageom
Login

Home/Welkom

Remedial Teaching

Studiebegeleiding

Tarieven

Contact

Dyslexie
Screening Test

Cursus:
snel leren = leuk leren

Remedial Teaching voor kinderen op de basisschool

Remedial Teaching (RT) is extra ondersteuning die wordt verleend aan leerlingen die pedagogisch en/of didactische hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). Bij Remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op de specifieke problemen van het kind.

 

Werkwijze Remedial Teaching

Klik op de kopjes om meer te lezen.

Het eerste contact:

U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind en neemt contact op met Eureka! Dit kan telefonisch of via de mail. Er zal een afspraak voor het intakegesprek worden gemaakt.

Intake/kennismakingsgesprek:

Tijdens dit vrijblijvende gesprek kijken we wat Eureka! voor uw kind kan betekenen.
Als er al eerder onderzoek heeft plaatsgevonden door een deskundige (bijvoorbeeld door een psycholoog/orthopedagoog etc.) is het prettig als het onderzoekverslag van te voren kan worden ingezien. Ook zijn de gegevens van de leerstofontwikkeling belangrijk. Het gaat dan om de toetsgegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de school.

Didactisch onderzoek:

Na het intakegesprek kunnen we een afspraak maken voor een eventueel didactisch onderzoek. Dit onderzoek vindt alleen plaats als er onvoldoende gegevens zijn om een goede begeleiding te kunnen starten. Op deze manier wordt er een beeld gemaakt van uw kind om te ontdekken waar het probleem zit (de diagnose).

Handelingsplan:

Op grond van de gegevens stel ik een handelingsplan op voor individuele begeleiding. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van uw kind, het is maatwerk. De begeleiding wordt bij voorkeur op school gegeven. Als dit niet mogelijk is, zal de begeleiding op de praktijk plaats vinden.
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een periode van 6 weken tot 3 maanden. Gedurende deze periode wordt één of meerdere keren per week remedial teaching gegeven. De bedoeling is dat uw kind na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Evaluatie:

Na de behandelingsperiode wordt het handelingsplan geëvalueerd. Indien noodzakelijk kan de Remedial Teaching worden verlengd.

 

spelling1a

Er zijn mogelijkheden voor gespecialiseerde hulp op o.a. de volgende gebieden:

– Rekenen en dyscalculie

– Lezen en dyslexie

– Spelling

– Werkwoordspelling

– Begrijpend lezen en Woordenschat